KÖZÉRDEKŰ ADATOK (a 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően)
1. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
Az előző állapot: törölve
1. Hivatalos név (teljes név), székhely, postacím, telefonszám, faxszám, email, a honlap URL-je
2. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Járóbeteg ellátás – Járóbeteg szakrendelések oldalain
Fekvőbeteg ellátás – Osztályok oldalain
Sürgősségi ellátás – Sürgősségi Ellátóhely oldalán
Egyéb ügyek – Főigazgatói Titkárság (Fő telephely, Főépület)
3. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Horváth Bernadett – Főigazgatói Titkárság vezetője
4. Az ügyfélfogadás rendje Járóbeteg ellátás – Járóbeteg szakrendelések oldalain
Fekvőbeteg ellátás – Osztályok oldalain
Sürgősségi Ellátóhely – folyamatos
Főigazgatói Titkárság – munkaidőben
II. A szervezeti struktúra Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
Az előző állapot: törölve
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
III. A szerv vezetői Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
Az előző állapot: törölve
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje az intézmény adattal nem rendelkezik
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke az intézmény adattal nem rendelkezik
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik
1.5. Lapok
I. Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve az intézmény adattal nem rendelkezik
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Országos Kórházi Főigazgatóság
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje AEEK Ügyfélfogadás
1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége az intézmény adattal nem rendelkezik
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
Az előző állapot a jelenlegivel egyező.
Szervezeti és Működési Szabályzat Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
Az előző állapot a jelenlegivel egyező.
Adatvédelmi Szabályzat Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.05.10.
Új verzió
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása az intézmény adattal nem rendelkezik
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése az intézmény adattal nem rendelkezik
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe az intézmény adattal nem rendelkezik
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege az intézmény adattal nem rendelkezik
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás az intézmény adattal nem rendelkezik
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő az intézmény adattal nem rendelkezik
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő az intézmény adattal nem rendelkezik
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája az intézmény adattal nem rendelkezik
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás az intézmény adattal nem rendelkezik
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről az intézmény adattal nem rendelkezik
III. Közszolgáltatások Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
Az előző állapot a jelenlegivel egyező.
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése egészségügyi szolgáltatás
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Intézményi honlap
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Térítési díj szabályzat
IV. A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Adatbázisok, nyilvántartások Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.06.11.
Az előző állapot a jelenlegivel egyező.
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Az ellátottak személyes és egészségügyi adataiA személyzet bér-, munkaügyi-, és humánpolitikai adataiAz intézmény működésével kapcsolatos forgalmi és gazdálkodási adatok
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Adatvédelmi Szabályzat Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.05.10.
Új verzió
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Térítési díj szabályzat Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
Az előző állapot a jelenlegivel egyező.
V. Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye az intézmény adattal nem rendelkezik
VI. Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) az intézmény adattal nem rendelkezik
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói az intézmény adattal nem rendelkezik
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága az intézmény adattal nem rendelkezik
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje az intézmény adattal nem rendelkezik
8. A testületi szerv üléseinek napirendje az intézmény adattal nem rendelkezik
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza az intézmény adattal nem rendelkezik
4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok az intézmény adattal nem rendelkezik
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota az intézmény adattal nem rendelkezik
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától az intézmény adattal nem rendelkezik
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól az intézmény adattal nem rendelkezik
VIII. Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk az intézmény adattal nem rendelkezik
IX. Hirdetmények Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hirdetmények
X. Közérdekű adatok igénylése Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
Az előző állapot a jelenlegivel egyező.
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adatok nyilvánosak, az intézmény honlapján elérhetőek.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Dombóvári Szent Lukács Kórház Főigazgatói Titkársága
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) A kórházról
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve A kórházról
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai az intézmény adattal nem rendelkezik
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek
Igény bejelentő lap
Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.02.01.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél az intézmény adattal nem rendelkezik
XI. Közzétételi listák Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
Az előző állapot a jelenlegivel egyező.
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Közzétételi Szabályzat
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása az intézmény adattal nem rendelkezik
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai az intézmény adattal nem rendelkezik
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai az intézmény adattal nem rendelkezik
IV. A működés eredményessége, teljesítmény Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
Szakellátási struktúra(intézeti összesítő) és ellátási terület Az intézmény Honlapja
Az intézmény kapacitás és teljesítmény adatai 2014
2015
2016
V. Működési statisztika Gazdasági információk Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Beruházási statisztika
OSAP Energiafelhasználási beszámoló
KSH Környezetvédelmi jelentés
Nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi,szabadiős szálláshelyekről az intézmény adattal nem rendelkezik
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések Gazdasági információk Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
II. Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
III. A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. A foglalkoztatottak Gazdasági információk Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
II. Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve az intézmény adattal nem rendelkezik
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja az intézmény adattal nem rendelkezik
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege az intézmény adattal nem rendelkezik
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye az intézmény adattal nem rendelkezik
III. Szerződések Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével Szerződések
IV. Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) az intézmény adattal nem rendelkezik
V. Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei az intézmény adattal nem rendelkezik
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Pályázatok
VII. Közbeszerzés Frissítés a változást követően azonnal
Utolsó felülvizsgálat: 2018.01.21.
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzések