KÖZÉRDEKŰ ADATOK (a 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően)

2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete és 18/2005. IHM rendelet 2. sz. melléklete alapján összeállított általános közzétételi lista. Az intézményre vonatkozólag nem értelmezhető közzétételi egységeknél a „nem releváns” felirat látható, ezzel jelezve, hogy az adott közérdekű adat a kórháznál nem áll rendelkezésre.

Közadatkereső rendszer (https://www.kozadattar.hu/)

1. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név (teljes név), székhely, postacím, telefonszám, faxszám, email, a honlap URL-je
2. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Járóbeteg ellátás – Járóbeteg szakrendelések oldalain
Fekvőbeteg ellátás – Osztályok oldalain
Sürgősségi ellátás – Sürgősségi Ellátóhely oldalán
Egyéb ügyek – Főigazgatói Titkárság (Fő telephely, Főépület)
3. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve Horváth Bernadett – Főigazgatói Titkárság vezetője
4. Az ügyfélfogadás rendje Járóbeteg ellátás – Járóbeteg szakrendelések oldalain
Fekvőbeteg ellátás – Osztályok oldalain
Sürgősségi Ellátóhely – folyamatos
Főigazgatói Titkárság – munkaidőben
II. A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
III. A szerv vezetői
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) „nem releváns”
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je „nem releváns”
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje „nem releváns”
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik „nem releváns”
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása „nem releváns”
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve „nem releváns”
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke „nem releváns”
1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja „nem releváns”
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye „nem releváns”
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása „nem releváns”
1.5. Lapok
I. Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve „nem releváns”
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) „nem releváns”
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve „nem releváns”
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
Székhelye, címe: 1139 Budapest, Váci út 73/A
Ügyfélszolgálat: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/elerhetoseg
Központi telefonszám: (+36-1) 350-2001 Központi telefaxszám: (+36-1) 298-2403 E-mail: neak@neak.gov.hu
Honlap: http://www.neak.gov.hu


Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNK)
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
telefon: 1/476-1100
tisztifoorvos@nngyk.gov.hu


Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ)
Székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Postai címe: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
Telefonszáma.: (+361) 356-1522 Telefaxszáma: (+361) 375-7253 Elektronikus levélcíme: okfo@okfo.gov.hu
Honlapja: www.okfo.gov.hu
Ügyfélszolgálatának elérhetősége: Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság
Központi telefonszám: (+361) 919-0343
Ügyfélfogadás: http://www.enkk.hu/index.php/hun/elerhetosegek/ugyfelfogadas


Belügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36-1-441-1000
Ügyfélszolgálati telefon (nonstop): 1818; Külföldről: +36 (1) 550-1858
E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu
Levelezési cím: BM Civilkapcsolati és Ügyfélszolgálati Osztály, 1903 Budapest Pf. 314.
Sajtókapcsolat: sajto@bm.gov.hu, Tel.: +36-1-441-1641

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
NEAK

NNK
OKFŐ
BELÜGYMINISZTÉRIUM
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje NEAK
NNK
1.7. Költségvetési szervek
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye „nem releváns”
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége „nem releváns”
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Tűzvédelmi szabályzat
Szervezeti és Működési Szabályzat Zárt láncú kamerarendszer
Adatvédelmi Szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven „nem releváns”
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása „nem releváns”
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése „nem releváns”
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe „nem releváns”
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása „nem releváns”
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege „nem releváns”
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás „nem releváns”
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő „nem releváns”
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő „nem releváns”
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája „nem releváns”
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás „nem releváns”
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről „nem releváns”
III. Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Járóbeteg ellátás – Járóbeteg szakrendelések oldalain
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Intézményi honlap
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Térítési díj szabályzat
IV. A szerv nyilvántartásai
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Adatbázisok, nyilvántartások
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Az ellátottak személyes és egészségügyi adataiA személyzet bér-, munkaügyi-, és humánpolitikai adataiAz intézmény működésével kapcsolatos forgalmi és gazdálkodási adatok
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Adatvédelmi Szabályzat
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Térítési díj szabályzat
V. Nyilvános kiadványok
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei „nem releváns”
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása „nem releváns”
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja „nem releváns”
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye „nem releváns”
VI. Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje „nem releváns”
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) „nem releváns”
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai „nem releváns”
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) „nem releváns”
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói „nem releváns”
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága „nem releváns”
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje „nem releváns”
8. A testületi szerv üléseinek napirendje „nem releváns”
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása „nem releváns”
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása „nem releváns”
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) „nem releváns”
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza „nem releváns”
4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok „nem releváns”
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota „nem releváns”
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától „nem releváns”
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól „nem releváns”
VIII. Pályázatok
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Buszmegalló üzlethelyiség
Buda István pályázat
Buda István értékelő döntés
Szolgálati lakás pályázat
Gyűrű Zita felolvasó lap
Gyűrű Zita értékelő döntés
IX. Hirdetmények
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hirdetmények; Hírek
X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje A közérdekű adatok nyilvánosak, az intézmény honlapján elérhetőek.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Dombóvári Szent Lukács Kórház Főigazgatói Titkársága
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) A kórházról
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve A kórházról
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Igénylések száma
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Közérdekű adatok igénylése
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél „nem releváns”
XI. Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Közzétételi Szabályzat
Intézményi várólista és előjegyzési lista nyilvántartás
Központi információs közadat nyilvántartás: https://kif.gov.hu

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása „nem releváns”
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai „nem releváns”
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai „nem releváns”
IV. A működés eredményessége, teljesítmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
Szakellátási struktúra(intézeti összesítő) és ellátási terület Az intézmény Honlapja
Az intézmény kapacitás és teljesítmény adatai
2018
2019
2020
2021
2022 – 2023

V. Működési statisztika Gazdasági információk
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Beruházási statisztika
OSAP Energiafelhasználási beszámoló
KSH Környezetvédelmi jelentés
Nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi,szabadiős szálláshelyekről „nem releváns”
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések Gazdasági információk
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
II. Számviteli beszámolók
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
III. A költségvetés végrehajtása
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. A foglalkoztatottak Gazdasági információk
Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai összesítve 2021-2023
2022 HR adatok
2021 HR adatok
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
II. Támogatások
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve „nem releváns”
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja „nem releváns”
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege „nem releváns”
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye „nem releváns”
III. Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

2018 – Szerződések (5 millió feletti)
2019 – Szerződések (5 millió feletti)
2020 – Szerződések (5 millió feletti)
2021 – Szerződések (5 millió feletti)
2022 – Szerződések (5 millió feletti)

IV. Koncessziók
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) „nem releváns”
V. Egyéb kifizetések
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei „nem releváns”
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Pályázatok
VII. Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzések